Okresné úrady zohrávajú úlohu miestneho koordinátora a spojky regionálneho rozvoja.  

Neformálna podpora akčných plánov okresnými úradmi sa schválením zákona č. 378/2016 zmenila na novú kompetenciu okresných úradov v regionálnom rozvoji v súlade s uzneseniami vlády č.45/2016 a č.254/2016. Uvedený zákon vymedzuje postavenie a úlohy výborov pre rozvoj okresov, ktoré pracujú pod vedením prednostov okresných úradov.

Povinnosť okresných úradov dbať na rovnosť príležitostí pre jednotlivých predkladateľov projektov. Zakotvujú sa lehoty na predkladanie návrhu ročných priorít a návrhu na zmeny ročných priorít okresným úradom.

Zároveň je potrebné prepojiť okresné rozvojové centrá, ktoré sú súčasťou každého akčného plánu a slúžia ako výkonné sekretariáty rozvojových rád s okresnými úradmi, čím sa sleduje zlepšenie koordinácie opatrení a aktivít akčných plánov.

Princípy posudzovania a podpory žiadosti o regionálny príspevok
schválené Výborom pre rozvoj okresu Michalovce

  1. Podpora tvorby pracovných miest s preferenciou zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
  2. Podpora integrovaných projektov, ktoré sú v súlade s platnými strategickými dokumentmi – AP ROMI, S-CLLD, združení obcí, Stratégiou rozvoja CR na Dolnom Zemplíne, a pod.
  3. Podpora integrovaných projektov, ktoré sú v súlade s platnými strategickými dokumentmi – plánom ZOOCR, RPPK, PHSR viacerých obcí a sú realizované v partnerstvách.
  4. Podpora nových výrobkov a služieb okrese – nových potravinárskych; resp. regionálnych produktov.
  5. Podpora inovatívnych produktov, nedostatkových, resp. nových služieb.
  6. Podpora projektu s vyšším ako miestnym významom.

Chcete sa dozvedieť viac o miestnej akčnej skupine Duša?

masdusa_ipad_banner
Close Search Window