Regionálny príspevok patrí do systému nástrojov vlády na odstraňovanie regionálnych rozdielov a zvyšovanie konkurencieschopnosti najmenej rozvinutých regiónov.

Zmyslom regionálneho príspevku je poskytnúť flexibilný finančný nástroj slúžiaci na naštartovanie aktivít Akčného plánu rozvoja okresu, ktorý umožní koncentráciu nástrojov, opatrení a peňažných zdrojov na akceleráciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvyšovania zamestnanosti.

Má zjednodušiť a zefektívniť proces poskytovania regionálneho príspevku prostredníctvom schválených Ročných priorít.

Pre implementáciu Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce v rokoch 2020 – 2022 bol Vládou SR schválený regionálny príspevok vo výške 4 415 000 eur.

Oprávnenými žiadateľmi o regionálny príspevok sú: orgány územnej samosprávy, fyzické osoby, právnické osoby, podnikateľské subjekty, t. j. subjekty podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení a prirodzene aj peňažných zdrojov na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov bol dňa 19.10.2018 bol zapísaný aj okres Michalovce.

Uvedený zákon sleduje, aby Vláda Slovenskej republiky ponúkla reálne nástroje, ktoré budú znižovať rozdiely v kvalite života, zvyšovať konkurencieschopnosť najmenej rozvinutých regiónov. Cieľom podpory je v prvom rade tvorba pracovných miest.

Poskytnutie regionálneho príspevku

Prijímateľom podpory podľa tohto zákona môžu byť nasledujúce subjekty pôsobiace v najmenej rozvinutom okrese. A to:
• obce,
• fyzické osoby – podnikatelia, malé a stredné podniky,
• iné právnické osoby,
• ďalšie subjekty územnej spolupráce.

Osobitná podpora najmenej rozvinutých okresov sa poskytuje na základe akčných plánov, schvaľovaných vládou Slovenskej republiky pre každý najmenej rozvinutý okres osobitne. V rámci podpory sú definované podmienky pre okresy, na ktoré sa vzťahuje špeciálny, zvýhodnený režim a nástroje na ich podporu.
• uprednostnený prístup k podpore z európskych fondov,
• zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov,
• zvýhodnené podmienky pre tvorbu pracovných miest a pod.
To znamená, maximálna koncentrácia podpory hospodárskych aktivít tak, aby boli veľmi zaujímavé pre investorov.

 

Chcete sa dozvedieť viac o miestnej akčnej skupine Duša?

masdusa_ipad_banner
Close Search Window