Verejné politiky dlho nedostatočne reagovali na potreby regionálneho rozvoja. Našou prácou chceme prispieť k zvýšeniu pozornosti a nárastu odbornej kapacity pre formulovanie a koordináciu politiky regionálneho rozvoja.

Podieľali sme sa na vypracovaní Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce. Pri jeho tvorbe sme zohľadnili zdroje, poznanie a potreby rozvoja okresu. Uplatnenie princípu zdola bolo východiskom diskusie miestnych aktérov a tvorby dokumentu tak, aby sa v maximálnej možnej miere využívali miestne zdroje a hľadali riešenia pre zlepšenie situácie v okrese v súlade s nástrojmi pomoci, ktoré naštartovala Vláda SR.

Koordinačné centrum podpory rozvoja okresu Michalovce (ďalej KCP ROMI) vzniklo na základe Zmluvy medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a MAS DUŠA, o.z. v roku 2019. Jeho poslaním je podpora regionálneho rozvoja a realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce, ktorý bol schválený Vládou SR dňa 26.6.2019.

Úlohou KCP ROMI je zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi o regionálny príspevok o Akčnom pláne rozvoja okresu Michalovce, ako i pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Systematicky poskytovať  komplexné a aktuálne informácie, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov.
Koordinačné centrum podpory poskytuje potenciálnym žiadateľom a prijímateľom regionálneho príspevku na území okresu bezplatné poradenstvo.

Chcete sa dozvedieť viac o miestnej akčnej skupine Duša?

masdusa_ipad_banner
Close Search Window