V aktuálnom období KCP

* Poskytuje metodickú pomoc prijímateľom regionálneho príspevku z roku 2019, resp. koordinuje postupy so žiadateľmi, ktorí predložili  žiadosti ÚPVII v roku 2019.  

* Poskytuje metodickú pomoc žiadateľom, ktorí požiadali o regionálny príspevok v rámci výzvy OÚ Michalovce – kód 1/OÚMI/2019, ktoré schválil ÚPPVII a Vláda SR v rámci ročných priorít pre rok 2020

Priebežne konzultuje možnosti realizácie projektov, na ktoré bol žiadaný regionálny príspevok, avšak neboli podporené.

* Monitoruje využitie dotácií Vlády SR schválených na výjazdovom rokovaní v Michalovciach

* Koordinuje postup implementácie integrovaných projektov a aktivít schválených v ročných aktivitách pre rok 2020. Osobitne projektov spoločného odkanalizovania viacerých obcí, vytvorenie podmienok pre obnovenie prípravy odborníkov pre poľnohospodárstvo, podporu inovatívnych prístupov k rozvoju výroby a služieb, vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a ďalších aktivít v okrese.

* Publicita úspešne zrealizovaných projektov

* Informovanie o poradenská pomoc pri výzve ÚPVII zameranej na regionálny rozvoj – https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html

* Informovanie a poradenská pomoc pri výzve PPA – zameranej na pomoc poľnohospodárom v najmenej rozvinutých okresoch – http://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia–2-vzvy–47-prv-2020/9976

Chcete sa dozvedieť viac o miestnej akčnej skupine Duša?

masdusa_ipad_banner
Close Search Window