V aktuálnom období KCP

* Poskytuje metodickú pomoc prijímateľom regionálneho príspevku z roku 2019, resp. koordinuje postupy so žiadateľmi, ktorí predložili  žiadosti o regionálny príspevok v roku 2019 a 2020.

* Poskytuje metodickú pomoc žiadateľom, ktorí požiadali o regionálny príspevok v rámci výziev OÚ Michalovce, ktoré schválil ÚPPVII a Vláda SR v rámci ročných priorít pre rok 2020. Rovnako postupuje aj pri žiadostiach, ktoré boli predložené v rámci aktualizácie Ročných aktivit

Priebežne konzultuje možnosti realizácie projektov, na ktoré bol žiadaný regionálny príspevok, avšak neboli podporené.

* Monitoruje využitie dotácií Vlády SR schválených na výjazdovom rokovaní v Michalovciach.

* Koordinuje postup implementácie integrovaných projektov a aktivít schválených v ročných aktivitách pre rok 2020-2021. Osobitne projektov spoločného odkanalizovania viacerých obcí, vytvorenie podmienok pre obnovenie prípravy odborníkov pre poľnohospodárstvo, podporu inovatívnych prístupov k rozvoju výroby a služieb, vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a ďalších aktivít v okrese.

Zabezpečuje publicitu úspešne zrealizovaných projektov.

 

AKTUÁLNE MOŽNOSTI PREDKLADANIA PROJEKTOV

Okresný úrad Michalovce v rámci aktualizácie ročných aktivít pre rok 2021 vyhlásil výzvu – 5_OUMI_2021 Výzva bola vyhlásená dňa 13.1.2021 a termín ukončenia predkladania žiadosti o regionálny príspevok bol stanovený na deň 26.2.2021.

Predložené projekty boli posúdené hodnotiacou komisiou a jej odporúčania budú predmetom rokovania Výboru pre rozvoj okresu Michalovce. Termín rokovania výboru stanoví prednostka OÚ Michalovce

AKO ĎALEJ

V REGIONÁLNOM ROZVOJI

Dňa 2.6.2021 navštívili viaceré orgány štátnej správy, samosprávy a KCP ROMI štátny tajomník MIRRI Dušan Velič, generálna riaditeľka odboru regionálneho rozvoja MIRRI Dominika Benická a ďalší účastníci. Obsahom rokovania bola realizácia Akčného plánu rozvoja okresu a príprava aktuálnych opatrení pre skvalitnenie procesov v regionálnom rozvoji.

 

 

Chcete sa dozvedieť viac o miestnej akčnej skupine Duša?


Viac

masdusa_ipad_banner

Close Search Window