Je rámcový a širší dokument obsahujúci potrebné opatrenia smerujúce k odstraňovaniu nepriaznivého stavu v najmenej rozvinutom okrese.

Spracovateľom Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce  je MAS DUŠA, o.z. Pri príprave akčného plánu boli využilté skúseností z prípravy Stratégií komunitne vedeného miestneho rozvoja mikroregiónov, pracovné stretnutia s aktérmi miestneho a regionálneho rozvoja, odborné konzultácie a podnety oprávnených žiadateľov o regionálny príspevok.

Akčný plán rozvoja okresu Michalovce bol schválený uznesením Vlády SR č  371/2019 zo dňa 26.6.2019.

Akčný plán rozvoja okresu Michalovce nad rámec existujúcich opatrení a využívania existujúcich finančných zdrojov umožňuje aj technickú podporu miestnej samospráve a občianskej spoločnosti (napr. školenia pre lepšie využívanie európskych fondov, školenia na transfer vedomostí v oblasti pôdohospodárstva a cestovného ruchu, školenia na skvalitnenie podpory služieb pre malých a stredných podnikateľov a pod.) a tzv. regionálny príspevok ako doplnkový zdroj financovania pri realizácii akčného plánu. 

Chcete sa dozvedieť viac o miestnej akčnej skupine Duša?

masdusa_ipad_banner
Close Search Window