Koordinačné centrum podpory rozvoja okresu Michalovce

Úlohou KCP ROMI je zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi o regionálny príspevok, o Akčnom pláne rozvoja okresu Michalovce, ako i pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov...

Informovanie

a komunikácia s potenciálnymi žiadateľmi o regionálny príspevok o Akčnom pláne rozvoja okresu Michalovce, ako i pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondoch.

Podpora

Zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov.

Poradenstvo

Bezplatné poradenstvo potenciálnym žiadateľom a prijímateľom pomoci z regionálneho príspevku na území okresu.

Regionálny príspevok

súčasť systému nástrojov vlády

Zmyslom regionálneho príspevku je, aby okresy mali k dispozícii flexibilný finančný nástroj slúžiaci na naštartovanie aktivít Akčného plánu rozvoja okresu a ktorý umožní koncentráciu nástrojov, opatrení a peňažných zdrojov na akceleráciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvyšovania zamestnanosti v okrese.
Cieľom je zároveň zjednodušiť a zefektívniť proces poskytovania regionálneho príspevku prostredníctvom schválených Ročných priorít.

Akčný plán

Prehľad projektov

Tu si môžete prezrieť úspešné, realizované, ale aj pripravované projekty a aktivity.

Chcete sa dozvedieť viac o miestnej akčnej skupine Duša?

masdusa_ipad_banner
Close Search Window